Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
(obowiązuje od dnia 1 grudnia 2018 r.)


§ 1
Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy beautyOrient, dostępny pod adresem internetowym www.beautyorient.pl, prowadzony jest przez Aleksandrę Kaletę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa Aleksandra Kaleta,
Górno-Parcele 28a, 26-008 Górno, NIP 657 280 59 66, REGON: 380684290, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze sklepu internetowego, zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego i jest regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Do korzystania ze strony Sklepu Internetowego nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika, wystarczające jest zastosowanie odpowiednich urządzeń umożliwiających łączność z Internetem (takich jak np. komputer, telefon), standardowy system operacyjny oraz aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcji Witryny konieczna jest obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz włączona obsługa Java Script i cookies, ewentualnie obsługa Flash. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityce cookies . W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

§ 2
Definicje


1. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość.
2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa Aleksandra Kaleta, Górno-Parcele 28a, 26-008 Górno, NIP 657 280 59 66, REGON: 380684290, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.beautyorient.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego wraz z załącznikami.
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów.
8. Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie, uruchamiane po dokonaniu rejestracji przez Klienta, w ramach którego gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Towar – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym.
12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
13. Cena – wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym. Ceny podane są w walucie polskiej (PLN) i są cenami brutto. Ceną wiążącą jest cena, po której Klient zamówił Towar poprzez formularz zamówienia.
14. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.

§ 3
Zasady korzystania ze Sklepu


1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie:
a) Adres Sprzedawcy: Firma Handlowa Aleksandra Kaleta, Górno-Parcele 28a,
26-008 Górno,
b) Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@beautyorient.pl
c) Numer telefonu Sprzedawcy: 692 079 964
2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 - 17.00.
3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.beautyorient.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
4. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w tym przerwy
w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
7. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji
i zaakceptować postanowienia Regulaminu. Klient uzyskuje dostęp do Konta po zakończeniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia na maila wskazanego
w Formularzu rejestracji.
8. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
9. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w Regulaminie.
10. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła podanych
w Formularzu rejestracji.
11. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) nieumieszczania na stronie Sklepu oraz niedostarczania do Sprzedawcy zabronionych przez przepisy prawa treści, w tym opinii, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

12. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.


§ 4
Zasady zawarcia umowy sprzedaży


1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym należy złożyć Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, podejmując w tym celu czynności techniczne zgodne z komunikatami wyświetlanymi Klientowi na stronie Sklepu internetowego oraz dokonać akceptacji Regulaminu.
2. Składanie Zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie Towarów do koszyka.
4. W trakcie składania Zamówienia do momentu zatwierdzenia Zamówienia
tj. naciśnięcia przycisku „Zamawiam” Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w zakresie wprowadzonych danych oraz wyboru Towarów.
5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość e-mail
o złożonym Zamówieniu. Przesłana wiadomość jest informacją o tym, że Sprzedawca otrzymał Zamówienie.
6. Po otrzymaniu Zamówienia od Klienta, Sprzedawca weryfikuje czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji Sprzedawca potwierdza za pośrednictwem wiadomości e- mail.
7. Po otrzymaniu przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

§ 5
Płatność i dostawa


1. Sprzedawca najpóźniej przed złożeniem Zamówienia informuje Klienta o łącznej cenie Towaru, w tym o wszelkich dodatkowych opłatach oraz o warunkach dostawy
i ograniczeniach w zakresie dostawy Towarów.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności za zakupiony Towar:
a) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze Towaru,
b) płatność przelewem z góry na konto Sprzedawcy wskazane na stronie Sklepu,
c) płatność kartą płatniczą – forma płatności obsługiwana przez Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby:
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068,
d) płatność przelewem elektronicznym - forma płatności obsługiwana przez Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;
3. Szczegółowe informacje na temat metod płatności zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu.
4. W przypadku wyboru płatności w formie wskazanej w § 5 pkt. 2 ppkt. od b do d Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
5. W przypadku nie dokonania zapłaty w terminie określonym w pkt. 4 Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uznaje się za niezawartą, a Zamówienie za anulowane. Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
6. Dostawa Towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
7. Klient może skorzystać z jednej z poniżej wskazanej metody dostawy:
a) Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b) Przesyłka kurierska.
8. Koszty dostawy oraz metody dostawy są każdorazowo wskazane w czasie składania Zamówienia.
9. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
10. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 6
Prawo odstąpienia od umowy- postanowienia ogólne


1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie
14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych poniżej.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której wydano rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności – od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
a w przypadku umowy, która:
i. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub
w częściach, termin wskazany w pkt. 2 ppkt. a biegnie od objęcia
w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
ii. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy;
b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy;
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
5. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy.

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy - skutki

1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się
za niezawartą.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego
z żadnymi kosztami.
4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru
z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż
14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające
z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8. W przypadku gdy ze względu na charakter Towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Towaru, będzie się znajdować w opisie Towaru w Sklepie.
9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
e) zawartej w drodze aukcji publicznej;
f) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;


§ 8
Reklamacja i gwarancja


1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
3. Towar i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.
4. Reklamację należy kierować pisemnie na adres Sprzedawcy Górno-Parcele 28a,
26-008 Górno lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@beautyorient.pl;
5. Sprzedawca rozpatrzy wniesioną przez Klienta reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje
w tym terminie Klienta, kiedy nastąpi rozpatrzenie reklamacji.
6. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność
z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany
w karcie gwarancyjnej.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

§ 9
NEWSLETTER


1. Klient może wyrazić zgodę do otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych od Sprzedawcy, poprzez podanie swojego adresu mailowego w polu Newsletter i kliknięcie opcji „Zapisz” lub w trakcie zakładania Konta, poprzez wybranie właściwej opcji w formularzu rejestracji.
2. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się
z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@beautyorient.pl lub pisemnie na adres Górno-Parcele 28a, 26-008 Górno.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o tych możliwościach oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl
2. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, należą do nich:
a) do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U.2018.1930 t.j. z dnia 2018.10.09), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie
z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2018.1930 t.j. z dnia 2018.10.09), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim
a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013
z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących
do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług


§ 11
Dane osobowe w Sklepie internetowym


1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności
w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§ 12
Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do dnia 1 grudnia 2018 Roku.
2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
4. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl